สนุก..เรียนรู้..การแกะสลักพระไม้วัดมหาโพธิ์

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fnairobroo.com%2Fnairobroo-take-flight%2Ffun-trip-to-thailand%2F14828-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%258C-%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594-%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599.html
 

12

มาเยือนจังหวัดน่านครั้งใด เป็นต้องมาไหว้พระขอพร พร้อมชมความงดงามของวัดวาอารามและพระประธานในโบสถ์ที่สวยงามมีเอกลักษณ์แบบฉบับล้านนาทุกครั้งไป แต่การมาท่องเที่ยวคราวนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆ ก็ตรงที่เราจะได้สนุกไปกับการเรียนรู้ ดูขอจริง และลงมือทำ กับกิจกรรมการแกะสลักพระไม้ที่วัดมหาโพธิ์ ต. ในเวียง อ. เมือง จ. น่าน

1

11

วัดมหาโพธิ์เป็นวัดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในชุมชนมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพมาจากเมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมาณปี พ.ศ. 2200 นำโดยแสนหลวง พรมจักรและแม่นางคำแปง ครูบาวิชัยผู้เป็นพี่ชายของแสนหลวง พรมจักร และชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดศรีมหาโพธิ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2217 ต่อมาชุมชนได้ขยายใหญ่ขึ้นและตั้งชื่อหมู่บ้านตามต้นโพซึ่งถือเป็นไม้สำคัญของชุมชน เมื่อพระยาสุมนเทวราช เจ้าเมืองน่านได้ย้ายเมืองใหม่มายังพื้นที่เขตเมืองปัจจุบัน เนื่องจากมีน้ำท่วมและต่อมาเกิดไฟไหม้วิหารในคุ้มวัดเหลือเพียงพระพุทธรูปไม้แกะสลักทรงเครื่องลงรักปิดทอง ปางเปิดโลก สูง 2.83 เมตร จึงได้นำไปฝากไว้ที่วัดเชียงแข็ง ต่อมาได้ย้ายกลับมาประดิษฐานเป็นพระประธานของอุโบสถวัดมหาโพธิ์จนปัจจุบัน

10

3

โดยพระพุทธรูปไม้แกะสลักทรงเครื่องปางเปิดโลก มีพุทธลักษณะที่งดงามสมบูรณ์ จึงเป็นแรงบันดาลใจของการสืบทอดการแกะสลักพระไม้ที่วัดมหาโพธิ์ซึ่งปัจจุบันทางวัดจัดกิจกรรมการแกะสลักพระไม้ไว้สำหรับนักท่องเที่ยว ให้ได้เรียนรู้ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ได้เรียนรู้สัดส่วนแบบโบราณของการสร้างพระพุทธรูป เรียนรู้เครื่องมือต่างชนิดที่ใช้ เรียนรู้การเลือกไม้ โดยส่วนใหญ่จะใช้ไม้มงคล โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับไม่ชนิดนั้น ควบคู่ไปกับการสร้างอานิสงส์การสร้างพระ อย่างไม้ขนุนคือการหนุนให้สูงขึ้น ไม้สักคือไม้เนื้อแข็งมีค่า ไม้จันทน์ คือไม้ที่มีกลิ่นหอม ซึ่งถือว่ามีชื่อเป็นมงคล และลงมือทำโดยมีพระภิกษุที่มีความเชี่ยวชาญคอยแนะนำอยู่ตลอด 

6

4

ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ พร้อมได้ลงมือทำจนสำเร็จ จนได้พระไม้แกะสลักฝีมือของตัวเอง นอกจากจะมีความภูมิใจ ยังได้เพิ่มพูนศักยะภาพใหม่ๆ ของตัวเอง และยังถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาตามคติของชาวล้านนาอีกด้วย เพราะชาวล้านนาเชื่อว่าอานิสงส์การสร้างพระไม้คือการถวายเป็นพุทธบูชาจะได้เสวยอานิสงส์ 20 กัป ถ้าสร้างด้วยไม้จันทน์และไม้มหาโพธิ์ จะได้เสวยพลานิสงส์ 70 กัป และอาจจะได้เสวยพลานิสงส์อันหาที่สุดมิได้

8 2

5

วัดมหาโพธิ์ ต. ในเวียง อ. เมือง จ. น่าน ( 0 Votes )
blog comments powered by Disqus