Create PDF Recommend Print

อุดรธานี

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fnairobroo.com%2Fthailand-destinations%2Fnortheast%2Fitem%2F724.html
 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ
อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์
เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌน์

เมื่อพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ขอพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 5 สร้างเมืองขึ้น ณ บ้านเดื่อหมากแข้งเพื่อเป็นศูนย์กลางของมณฑลลาวพวน จึงเปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลอุดร  กระทั่งมีการปรับรูปแบบการปกครอง มณฑลอุดรจึงเปลี่ยนเป็น จ. อุดรธานี อุดรธานีเป็นเมืองใหญ่ สภาพแวดล้อมดี  เมื่อมีการค้นพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียง อ. หนองหาน อุดรธานีจึงเป็นที่สนใจของคนทั่วไป


ที่เที่ยวโดดเด่น

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ที่ตั้ง : อยู่ใน ต. บ้านเชียง อ. หนองหาน
เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ มีอายุราว 5,600 ปี  องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์  แบ่งการจัดแสดงออกเป็นสองส่วน  ส่วนแรกคือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรี ต. บ้านเชียง เป็นหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่สร้างอาคารคลุมไว้ เรียกว่าพิพิธภัณฑ์เปิด จัดแสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดี ส่วนที่ 2 คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จัดแสดงโบราณวัตถุที่รวบรวมได้จากการ ขุดค้นทางโบราณคดีในช่วง ปี พ.ศ. 2517-2518

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

คอกม้าท้าวบารสอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน ต. เมืองพาน อ. บ้านผือ
พบหลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในบริเวณนี้หลายอย่าง เช่น พระ พุทธบาทหลังเตา มีลักษณะเป็นรอย พระบาทสลักลึกลงไปในหินราว 25 ซม. ใจกลางพระบาทสลักเป็นรูปดอกบัวนูนขึ้นมาอย่างชัดเจน นอก จากนี้ในบริเวณอุทยานฯยังมีถ้ำและเพิงหินอยู่ทั่วไป เช่นถ้ำลายมือซึ่งพบภาพเขียนสีอยู่ภายในถ้ำ สันนิษฐานว่าอาจเป็นที่พักของมนุษย์ยุคหิน เป็นต้นของกินและที่กิน

สำรับกับข้าวของชาวอุดรฯ

 ที่พัก

 ของฝาก

 การเดินทาง

 

ที่ตั้ง : ที่ทำการอยู่ในเขต ต. ทุ่งลุยลาย อ. คอนสาร
ผืนป่า อนุรักษ์แห่งนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่าชุกชุม โดยเฉพาะนก เป็นแหล่งศึกษาดูนกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง  บริเวณที่ทำการมีทุ่งกะมังซึ่งเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แหล่งหากินของฝูงเนื้อ ทราย

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช